“Chuppah” by Zvi Malnovitzer, 20×24, oil on canvas